EN13287

Środki ochrony indywidualnej. Obuwie. Metoda badania odporności na poślizg.
Norma określa metody badania odporności na poślizg obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego z typowymi podeszwami. Z zakresu objętego normą wyłączono obuwie do specjalnych celów wyposażone w kolce, metalowe kołki lub inne podobne elementy.

EN14404

Środki ochrony indywidualnej. Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej.
Norma ustala wymagania dla ochraniaczy kolan przewidzianych do pracy w pozycji klęczącej. Określone są wymagania dotyczące oznakowania ochraniaczy kolan oraz informacji, jaka ma być dostarczana przez producenta.
Opisano metody badań i określono poziomy skuteczności ochrony. W przypadku gdy zadeklarowano ochronę przed dodatkowymi zagrożeniami, mogą być również stosowane wymagania skuteczności ochrony podane w innych normach.
Z zakresu objętego normą wyłączono ochraniacze kolan, które stanowią środki medyczne lub są przeznaczone do celów sportowych.

EN20344

Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.
Norma określa metody badania obuwia przeznaczonego do ochrony indywidualnej. Określono również wymagania dotyczące całego obuwia, wierzchu, podszewki, języka, podpodeszwy i podeszwy.
Norma ta może być stosowana tylko w ścisłym powiązaniu z normami EN20345, EN20346 i EN20347, które precyzują wymagania w stosunku do obuwia w zależności od poziomów występujących specyficznych zagrożeń.
Każdy typ obuwia bezpiecznego musi być oznakowany w sposób nieścieralny i czytelny ­ poprzez stemplowanie lub
znakowanie na gorąco, zawierające następujące informacje : rozmiar, numer obuwia, oznaczenie typu według producenta, znak firmowy producenta, data produkcji (kwartał i rok), odniesienie do numerów normy europejskiej, odpowiedni symbol/symbole oznaczające właściwości ochronne lub (jeśli ma to zastosowanie), odpowiednią kategorię (SB, S1...S5).

Oznaczenia, którą mogą występować na obuwiu:
A obuwie antyelektrostatyczne
AN ochrona kostki
C obuwie przewodzące
CI izolacja spodu od zimna
CR odporność wierzchu na przecięcie
E absorpcja energii w części piętowej
ESD rezystancja elektryczna pomiędzy 0,75 ­ 35 MOhm
FO odporność podeszwy na olej napędowy

HI izolacja spodu od ciepła
HRO odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem do 300 (±5)°C
M ochrona śródstopia
P odporność spodu na przebicie siłą 1100 N
SRA odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS)
SRB odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach (SRA+SRB)
WR odporność całego obuwia na wodę
WRU odporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody
Antistatic antyelektrostatyczność


W zakresie obuwia dla służb pożarniczych stosowane oznakowanie musi być zgodne z poniższą listą:
F Wysokie obuwie dla strażaków,
FP Wysokie obuwie dla strażaków z podeszwą odporną na przebicie,
FA Wysokie obuwie dla strażaków posiadające właściwości antyelektrostatyczne,
FAP Wysokie obuwie dla strażaków posiadające właściwości antyelektrostatyczne, podeszwa odporna na przebicie.

W wypadku odporności antyprzecięciowej do ręcznych pilarek łańcuchowych definiuje się klasy odporności 0,1,2 oraz 3.
Protektor izolujący określany jest za pomocą klasy 00,1,2,3,4.
Wymagania określone w tych normach mogą być podzielone na trzy kategorie:
SB lub S1 do S5 (obuwie bezpieczne),
PB lub P1 do P5 (obuwie ochronne),
O1 do O5 (obuwie zawodowe).

Buty wykonane z dowolnego materiału zaliczone do kategorii SB (definiowane przez normę EN20345) i PB (norma EN20346) posiadają podstawowe własności zabezpieczające.

Kategorie obuwia bezpiecznego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań normy EN ISO 20345:2011*:


SB Podstawowe właściwości (m.in. podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15kN)
S1 Podstawowe właściwości+Zamknięty obszar pięty + Właściwości antyelektrostatyczne + Absorpcja energii w części piętowej +
Odporność podeszwy na olej napędowy.
S2 Jak dla S1 + Odporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody.
S3 Jak dla S2 + Odporność spodu na przebicie + Urzeźbienie podeszwy.
S4 Podstawowe właściwości + Zamknięty obszar pięty + Właściwości antyelektrostatyczne + Absorpcja energii w części piętowej + 

Odporność podeszwy na olej napędowy.
S5 Jak dla S4 + Odporność spodu na przebicie + Urzeźbienie podeszwy.
SBH oznaczenie kategorii obuwia bezpiecznego hybrydowego.
*dodatkowe instrukcje w przepisach wg normy EN20345

Kategorie obuwia zawodowego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań normy EN ISO 20347:2012:
OB Podstawowe właściwości.
O1 Podstawowe właściwości + Zamknięty obszar pięty + Właściwości antyelektrostatyczne + Absorpcja energii w części piętowej.
O2 Jak O1 + Odporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody.
O3 Jak O2 + Odporność spodu na przebicie + Urzeźbienie podeszwy.
O4 Podstawowe właściwości + Zamknięty obszar pięty + Właściwości antyelektrostatyczne + Absorpcja energii w części piętowej.
O5 Jak dla O4 + Odporność spodu na przebicie + Urzeźbienie podeszwy.
OBH oznaczenie kategorii obuwia zawodowego hybrydowego.
*dodatkowe instrukcje w przepisach wg normy EN20347

EN20345

Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.
Norma określa, w odniesieniu do normy EN20344, wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy, oznaczonego literą „S”.
Obuwie definiowane przez normę musi być wyposażone w podnosek bezpieczeństwa, który ma chronić przed uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzędu 200 J i przed ściskaniem przy użyciu siły 15 kN.
Szczegóły podziału obuwia wchodzącego w skład tej specyfikacji znajduje się w opisie normy EN20344.

EN20346

Środki ochrony indywidualnej.
Norma w odniesieniu do normy EN20344 określa wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia ochronnego do użytku w pracy,
oznaczonego literą „P”. Obuwie definiowane przez normę musi być wyposażone w podnosek bezpieczeństwa, który ma chronić przed
uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzędu 100J i przed ściskaniem przy użyciu siły 10 kN.
Klasa odporności Prędkość łańcucha
0 16m/s
1 20m/s
2 24m/s
3 28m/s
Szczegóły podziału obuwia wchodzącego w skład tej specyfikacji znajduje się w opisie normy EN20344.

EN20347

Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.
Norma w odniesieniu do normy EN20344 określa wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia zawodowego do użytku w pracy, oznaczonego symbolem „O”. Obuwie to różni się tym od obuwia bezpiecznego, że nie jest wyposażone w podnoski bezpieczeństwa chroniące przed uderzeniami i przed ściskaniem.
Szczegóły podziału obuwia wchodzącego w skład tej specyfikacji znajduje się w opisie normy EN20344.

EN61340­4­3

Elektryczność statyczna. Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań ­ Obuwie.
W normie podana została metoda określania rezystancji elektrycznej obuwia używanego do zapobiegania naelektryzowaniu ciała człowieka, przeznaczoną do stosowania zarówno przez producentów, jak i użytkowników obuwia. Opisaną metodę pomiaru rezystancji elektrycznej samego obuwia przewidziano jako badania odbiorcze nowego obuwia. Obuwie izolacyjne nie zostało objęte zakresem ­ pomimo, że dana technika pomiaru rezystancji daje się do niego zastosować.
 

EN61340­5­1

Elektryczność statyczna. Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną. Wymagania ogólne.
Norma określa wymagania adm. i techn. niezbędne do tworzenia, wdrażania i utrzymywania programu ochrony przed elektrycznością statyczną. Obejmuje następujące obszary: produkcja, przetwarzanie, montaż, instalowanie, pakowanie, etykietowanie, eksploatacja, badanie, kontrola i inne czynności związane z obsługą elektrycznych i elektronicznych elementów, zespołów i urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne o napięciu progowym 100 V Modelu Ciała Człowieka lub większym. Nie stosuje się do urządzeń zagrożonych wybuchem inicjowanym elektrycznie, łatwopalnych cieczy, gazów i proszków.

EN381­3

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Metoda badania obuwia. Norma określa metody badania odporności obuwia na przecięcie piłą łańcuchową. Metody badania odporności na przecięcie piłą łańcuchową innych rodzajów ochron stóp i nóg (np. getrów) określono w innych normach.
Zakresem normy objęte jest jedynie obuwie ze zintegrowaną ochroną przed przecięciem.

EN381­5

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Wymagania dotyczące ochron nóg. Norma należy do norm dotyczących środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych.
UWAGA: Żadne środki ochrony nie mogą zapewnić 100% ochrony przed przecięciem spowodowanym przez ręczną pilarkę łańcuchową. Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.
A ­ klasa odporności na przecięcie przy prędkości łańcucha (0­3)
X ­ typ powierzchni antyprzecięciowej (A,B,C)
Zakres ochron dla nóg określany jest przez trzy litery A,B,C określający powierzchnię materiału pokrywającego zespół antyprzecięciowy.

EN17249

Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową. Podano wymagania dotyczące obuwia bezpiecznego odpornego na przecięcie piłą łańcuchową. Omówiono klasyfikację, wymagania, znakowanie oraz podawane informacje.
Norma powinna być stosowana łącznie z normami EN20345, EN20344 oraz 381­3.
Norma wyklucza określone modele cholewki (dopuszczalne są tylko modele oznaczone literami C, D oraz E, przy czym zwiększono
wymaganą, minimalną wysokość cholewki w modelu C). Dodatkowo określona została konieczność wyposażenia obuwia w podnoski bezpieczne.